Govt. Employees (Urban)
Co-op.Thrift & Credit Society Ltd.

Management Members

 • 1

  Dr. Ravi Ambast

  (President)
  9268579401
 • 2

  Shri Surender Sehrawat

  (Vice President)
  9268579416
 • 3

  Shri S. K. Sharma

  (Secretary)
  9212069914
 • 4

  Shri N. K. Bhatia

  (Joint Secretary)
  9268579402
 • 5

  Shri. Dal Singh

  (Addl. Joint Secretary)
  9268579412
 • 6

  Shri Vidya Vrat

  (Treasurer)
  9268579405
 • 7

  Mrs. Sarojam V. Iyer

  9868539063
 • 8

  Smt. Durgesh Nandini

 • 9

  Shri. A. K. Singh

  9268579404
 • 10

  Shri Rajeev Prakash

  9968097170
 • 11

  Shri R. S. Maraina

  9268579411
 • 12

  Shri Surinder Prakash

  9268579403
 • 13

  Shri L. D. Joshi

  9868997114
 • 14

  Shri Pramod Tripathi

  9718599321
 • 15

  Shri P. S. Negi

  9868233274

Co-opted Members

 • 1

  Shri Sat Pal

  9958513784
 • 2

  Shri A. K Mehta

  9868539463